Tietosuoja

 1. Rekisterinpitäjä
  Espoon Kone Oy
  Kauppamiehentie 1
  02100 Espoo
  Y-tunnus: 1106344-5
  myynti@espoonkone.fi
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Ilkka Paasikivi
  puh. +358 40 526 5215
  myynti@espoonkone.fi
 3. Rekisterin nimi
  Asiakasrekisteri.
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Asiakkaiden henkilötietoja käytetään vain välttämättömässä laajudessa asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon kuten asiakasuhteen edellyttämät yhteydenotot, osto- tai myyntisopimukset, laskutus ja tuotteiden toimitukset. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
  Tietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin tietosuoja-asetuksen ja lainsäädännön mukaisesti.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Asiakasnumero, asiakkaan nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista, tiedot tilatuista palveluista tai tuotteista ja toimituksista sekä niiden mahdollisista muutoksista, laskutustiedot, henkilötunnus osamaksusopimuksessa sekä vuokrauksen tai lainauksen yhteydessä.
  Asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on annettu. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään osto- tai myyntitapahtumien tai muiden asiakastilanteiden yhteydessä, asiakkaan yhteydenotoista puhelimitse, sähköpostitse, palautelomakkeilla tai sosiaalisen median palvelujen kautta. Espoon Kone Oy ei kerää eikä käytä evästeiden tms. kautta saatavia tietoja yksittäisistä asiakkaista.
 7. Rekisterin käyttäjät
  Espoon Kone Oy:n työntekijät käyttävät asiakasrekisteritietoja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeellista kulloisenkin työtehtävän suorittamiseen (esim. laskutukseen tai tavaran toimittamiseen liittyvät tehtävät).
 8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
  Tietoja kuitenkin luovutetaan esimerkiksi tilausten toimittamiseksi tai muuta asiakkaan kanssa sovittua tehtävää varten. Välttämättömiä henkilötietoja voidaan välittää koneiden ja laitteiden valmistajille, valtuutetuille huoltoliikkeille tai maahantuojille mahdollisten takuuasioiden hoitamiseksi tai koneen rekisteröimiseksi takuun piiriin. Tietoja voidaan luovuttaa myös maksamattomien laskujen perimiseksi perinnän suorittajalle. Tarvittaessa tai viranomaisten niin vaatiessa, tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Kirjanpidon edellyttämät tiedot ja kuitit luovutetaan kirjanpitäjälle.
  Yritysasiakkaan tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
 9. Rekisterin suojaus
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työtehtäviin se kuuluu.
 10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa, vaatia mahdollisen virheellisen tiedon oikaisua, tiedon poistamista, rajoittaa tiedon siirtoa järjestelmästä toiseen tai muulla tavoin rajoittaa tietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli henkilö haluaa tehdä muutoksia rekisteritietoihinsa, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

  Espoon Kone Oy pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden tai lainsäädännön muutoksista aiheutuneista syistä.